Rumah IBS

Panduan Pengeluaran Wang Pembiayaan Hartanah: Prosedur dan Kriteria Terperinci | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Panduan Pengeluaran Wang Pembiayaan Hartanah: Prosedur dan Kriteria Terperinci | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Panduan Pengeluaran Wang Pembiayaan Hartanah: Prosedur dan Kriteria Terperinci | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 1


Panduan Pengeluaran Wang Pembiayaan Hartanah: Prosedur dan Kriteria Terperinci | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 2Panduan Pengeluaran Wang Pembiayaan Hartanah: Prosedur dan Kriteria Terperinci | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 3

Table of Contents

1. Pengenalan

Dalam dunia hartanah, pengeluaran wang pembiayaan merupakan satu proses yang amat penting dan perlu difahami dengan teliti oleh semua pihak yang terlibat dalam transaksi hartanah. Prosedur ini melibatkan beberapa kriteria yang perlu dipatuhi bagi memastikan transaksi berjalan lancar dan tanpa sebarang masalah di kemudian hari.

Pentingnya Pembiayaan dalam Transaksi Hartanah

Pembiayaan memainkan peranan penting dalam membolehkan individu memperoleh hartanah idaman mereka. Tanpa pembiayaan yang mencukupi, proses pembelian atau pembinaan hartanah boleh menjadi sukar atau terbantut. Oleh itu, adalah penting bagi pembeli atau pemaju untuk memahami dengan jelas prosedur pengeluaran wang pembiayaan.

Kriteria Pengeluaran Wang Pembiayaan

Proses pengeluaran wang pembiayaan melibatkan beberapa kriteria yang perlu dipatuhi mengikut jenis pembiayaan yang diperlukan. Setiap jenis pembiayaan mempunyai keperluan yang berbeza, seperti yang dinyatakan dalam tatacara yang telah ditetapkan. Dalam artikel ini, kita akan melihat dengan lebih terperinci kriteria pengeluaran wang pembiayaan bagi pelbagai jenis pembiayaan, termasuk pembiayaan kepada institusi kewangan, pemaju, kontraktor, penjual, dan peguam pemegang pertaruhan.

Kepentingan Memahami Proses Pengeluaran Wang Pembiayaan

Adalah penting bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi hartanah untuk memahami dengan jelas proses pengeluaran wang pembiayaan. Ini akan membantu mengelakkan sebarang kekeliruan atau masalah yang mungkin timbul dalam proses tersebut. Dengan memahami kriteria dan prosedur yang terlibat, pembeli, pemaju, kontraktor, penjual, dan institusi kewangan akan dapat menjalankan transaksi hartanah dengan lebih lancar dan berkesan.

Jadual: Jenis Pembiayaan dan Kriteria Pengeluaran

Jenis Pembiayaan Kriteria Pengeluaran
Pembiayaan Jenis 1 Pengeluaran wang pembiayaan hingga 100% berdasarkan Nombor Perserahan Gadaian atau Nombor Perserahan klausa wakil kuasa di Mahkamah, tertakluk kepada kriteria yang telah ditetapkan.
Pembiayaan Jenis 2 Pengeluaran wang pembiayaan secara berperingkat hingga 100% berdasarkan Nombor Perserahan Gadaian atau Nombor Perserahan klausa wakil kuasa di Mahkamah, tertakluk kepada kriteria yang telah ditetapkan.
Pembiayaan Jenis 3 Pengeluaran wang pembiayaan hingga 100% berdasarkan Nombor Perserahan Gadaian atau Nombor Perserahan klausa wakil kuasa di Mahkamah, tertakluk kepada kriteria yang telah ditetapkan.
Pembiayaan Jenis 4 Pengeluaran wang pembiayaan hingga 100% berdasarkan Nombor Perserahan Gadaian, tertakluk kepada kriteria yang telah ditetapkan.
Pembiayaan Jenis 5 Pengeluaran wang pembiayaan keseluruhan tertakluk kepada kriteria yang telah ditetapkan.
Pembiayaan Jenis 6 Pengeluaran wang pembiayaan secara berperingkat hingga 100% berdasarkan Nombor Perserahan Gadaian, tertakluk kepada kriteria yang telah ditetapkan.
Pembiayaan Jenis 7 Pengeluaran wang pembiayaan hingga 100% berdasarkan Nombor Perserahan Gadaian, tertakluk kepada kriteria yang telah ditetapkan.

Dengan pemahaman yang jelas mengenai proses pengeluaran wang pembiayaan, semua pihak dapat menjalankan transaksi hartanah dengan lebih yakin dan berkesan. Oleh itu, adalah penting untuk terus mempelajari dan memahami setiap langkah yang terlibat dalam proses ini.

r architecture T6d96Qrb5MY unsplashr architecture T6d96Qrb5MY unsplash

r architecture T6d96Qrb5MY unsplash

2. Pengertian Pengeluaran Wang Pembiayaan

Pengeluaran wang pembiayaan merujuk kepada proses penyaluran dana kewangan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hartanah. Ini termasuklah pemaju, pembeli, kontraktor, penjual, dan institusi kewangan yang terlibat dalam urusan pembiayaan hartanah. Dalam konteks ini, kita akan mengkaji dengan lebih terperinci tentang apa itu pengeluaran wang pembiayaan dan bagaimana prosesnya berlaku.

See also  Panduan Lengkap Jadual Caruman KWSP dan Bayaran Balik LPPSA 2024: Strategi dan Tips Mengoptimalkan Kewangan Anda | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Definisi Pengeluaran Wang Pembiayaan

Pengeluaran wang pembiayaan adalah tindakan memberikan dana kewangan kepada pihak yang memerlukan untuk membiayai pelbagai aspek dalam transaksi hartanah. Ini termasuklah pembelian hartanah, pembinaan bangunan, pembayaran kepada kontraktor, dan sebagainya. Proses ini melibatkan pematuhan kepada pelbagai kriteria dan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Peranan Pengeluaran Wang Pembiayaan dalam Transaksi Hartanah

Pengeluaran wang pembiayaan memainkan peranan yang sangat penting dalam memudahkan pelbagai transaksi hartanah. Tanpa pembiayaan yang mencukupi, proses pembelian atau pembinaan hartanah boleh menjadi sukar atau terbantut. Oleh itu, pengeluaran wang pembiayaan membolehkan individu atau syarikat memperoleh dana yang diperlukan untuk melaksanakan pelbagai projek hartanah.

Kriteria Pengeluaran Wang Pembiayaan

Proses pengeluaran wang pembiayaan melibatkan beberapa kriteria yang perlu dipatuhi mengikut jenis pembiayaan yang diperlukan. Ini termasuklah pembiayaan kepada institusi kewangan, pemaju, kontraktor, penjual, dan peguam pemegang pertaruhan. Setiap jenis pembiayaan mempunyai keperluan yang berbeza, seperti yang dinyatakan dalam tatacara yang telah ditetapkan.

Jadual: Jenis Pembiayaan dan Kriteria Pengeluaran

Jenis Pembiayaan Kriteria Pengeluaran
Pembiayaan Jenis 1 Pengeluaran wang pembiayaan hingga 100% berdasarkan Nombor Perserahan Gadaian atau Nombor Perserahan klausa wakil kuasa di Mahkamah, tertakluk kepada kriteria yang telah ditetapkan.
Pembiayaan Jenis 2 Pengeluaran wang pembiayaan secara berperingkat hingga 100% berdasarkan Nombor Perserahan Gadaian atau Nombor Perserahan klausa wakil kuasa di Mahkamah, tertakluk kepada kriteria yang telah ditetapkan.
Pembiayaan Jenis 3 Pengeluaran wang pembiayaan hingga 100% berdasarkan Nombor Perserahan Gadaian atau Nombor Perserahan klausa wakil kuasa di Mahkamah, tertakluk kepada kriteria yang telah ditetapkan.
Pembiayaan Jenis 4 Pengeluaran wang pembiayaan hingga 100% berdasarkan Nombor Perserahan Gadaian, tertakluk kepada kriteria yang telah ditetapkan.
Pembiayaan Jenis 5 Pengeluaran wang pembiayaan keseluruhan tertakluk kepada kriteria yang telah ditetapkan.
Pembiayaan Jenis 6 Pengeluaran wang pembiayaan secara berperingkat hingga 100% berdasarkan Nombor Perserahan Gadaian, tertakluk kepada kriteria yang telah ditetapkan.
Pembiayaan Jenis 7 Pengeluaran wang pembiayaan hingga 100% berdasarkan Nombor Perserahan Gadaian, tertakluk kepada kriteria yang telah ditetapkan.

Dengan memahami definisi dan kriteria pengeluaran wang pembiayaan, semua pihak yang terlibat dalam transaksi hartanah akan dapat menjalankan proses tersebut dengan lebih lancar dan berkesan. Oleh itu, adalah penting untuk terus mempelajari dan memahami setiap aspek yang terlibat dalam proses ini.


Panduan Pengeluaran Wang Pembiayaan Hartanah: Prosedur dan Kriteria Terperinci | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 4Panduan Pengeluaran Wang Pembiayaan Hartanah: Prosedur dan Kriteria Terperinci | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 5

3. Kriteria Pengeluaran Wang Pembiayaan Mengikut Jenis Pembiayaan

Dalam bahagian ini, kita akan meneroka dengan lebih mendalam kriteria pengeluaran wang pembiayaan bagi pelbagai jenis pembiayaan yang biasa terdapat dalam transaksi hartanah. Setiap jenis pembiayaan mempunyai syarat dan peraturan yang berbeza, dan pemahaman yang tepat mengenainya adalah penting bagi semua pihak yang terlibat.

Pembiayaan Jenis 1: Pengeluaran Wang Pembiayaan kepada Institusi Kewangan/Pemaju/Penjual/Peguam Pemegang Pertaruhan

Pembiayaan jenis ini melibatkan pengeluaran wang pembiayaan kepada pelbagai pihak termasuk institusi kewangan, pemaju, penjual, dan peguam pemegang pertaruhan. Kriteria pengeluaran bagi pembiayaan jenis ini termasuklah:

 • Pengeluaran hingga 100% berdasarkan Nombor Perserahan Gadaian atau Nombor Perserahan klausa wakil kuasa di Mahkamah.
 • Pengemukakan keputusan carian kebankrapan Jabatan Insolvensi Malaysia ke atas penjual, pembeli, dan penggadai yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Pembiayaan Jenis 2: Pengeluaran Wang Pembiayaan kepada Kontraktor/Peguam Pemegang Pertaruhan

Bagi pembiayaan jenis ini, pengeluaran wang pembiayaan akan dilakukan secara berperingkat sehingga mencapai 100%. Kriteria pengeluaran termasuklah:

 • Pengeluaran berdasarkan Nombor Perserahan Gadaian atau Nombor Perserahan klausa wakil kuasa di Mahkamah.
 • Laporan kemajuan binaan oleh JPPH sehingga mencapai 95% kesiapan binaan rumah.

Pembiayaan Jenis 3: Pengeluaran Wang Pembiayaan kepada Pemaju/Kontraktor/Peguam Pemegang Pertaruhan

Pembiayaan jenis ini melibatkan pengeluaran wang pembiayaan kepada pemaju, kontraktor, dan peguam pemegang pertaruhan. Kriteria pengeluaran bagi pembiayaan ini termasuklah:

 • Pengeluaran hingga 100% berdasarkan Nombor Perserahan Gadaian atau Nombor Perserahan klausa wakil kuasa di Mahkamah.
 • Pengeluaran berdasarkan tuntutan Bayaran Berperingkat dan Sijil Arkitek oleh pemaju atau kontraktor.

Pembiayaan Jenis 4: Pengeluaran Wang Pembiayaan kepada Institusi Kewangan/Penjual/Peguam Pemegang Pertaruhan

Pembiayaan jenis ini melibatkan pengeluaran wang pembiayaan kepada institusi kewangan, penjual, dan peguam pemegang pertaruhan. Kriteria pengeluaran termasuklah:

 • Pengeluaran hingga 100% berdasarkan Nombor Perserahan Gadaian.
 • Pengemukakan keputusan carian kebankrapan Jabatan Insolvensi Malaysia ke atas penjual, pembeli, dan penggadai yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Pembiayaan Jenis 5: Pengeluaran Wang Pembiayaan Keseluruhan

Pembiayaan jenis ini melibatkan pengeluaran keseluruhan wang pembiayaan yang diluluskan tertakluk kepada kriteria yang telah ditetapkan.

Pembiayaan Jenis 6: Pengeluaran Wang Pembiayaan kepada Kontraktor/Peguam Pemegang Pertaruhan

Pembiayaan jenis ini juga melibatkan pengeluaran wang pembiayaan secara berperingkat sehingga mencapai 100% berdasarkan Nombor Perserahan Gadaian.

Pembiayaan Jenis 7: Pengeluaran Wang Pembiayaan kepada Kontraktor/Peguam Pemegang Pertaruhan

Pembiayaan jenis ini melibatkan pengeluaran wang pembiayaan kepada kontraktor dan peguam pemegang pertaruhan dengan maksimum dua kali sahaja dan tertakluk kepada kriteria yang telah ditetapkan.

See also  Panduan Lengkap Menghapuskan Kulat dan Kulapuk di Rumah Anda | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Jadual: Kriteria Pengeluaran Wang Pembiayaan Mengikut Jenis Pembiayaan

Jenis Pembiayaan Kriteria Pengeluaran
Pembiayaan Jenis 1 Pengeluaran wang pembiayaan hingga 100% berdasarkan Nombor Perserahan Gadaian atau Nombor Perserahan klausa wakil kuasa di Mahkamah, tertakluk kepada kriteria yang telah ditetapkan.
Pembiayaan Jenis 2 Pengeluaran wang pembiayaan secara berperingkat hingga 100% berdasarkan Nombor Perserahan Gadaian atau Nombor Perserahan klausa wakil kuasa di Mahkamah, tertakluk kepada kriteria yang telah ditetapkan.
Pembiayaan Jenis 3 Pengeluaran wang pembiayaan hingga 100% berdasarkan Nombor Perserahan Gadaian atau Nombor Perserahan klausa wakil kuasa di Mahkamah, tertakluk kepada kriteria yang telah ditetapkan.
Pembiayaan Jenis 4 Pengeluaran wang pembiayaan hingga 100% berdasarkan Nombor Perserahan Gadaian, tertakluk kepada kriteria yang telah ditetapkan.
Pembiayaan Jenis 5 Pengeluaran wang pembiayaan keseluruhan tertakluk kepada kriteria yang telah ditetapkan.
Pembiayaan Jenis 6 Pengeluaran wang pembiayaan secara berperingkat hingga 100% berdasarkan Nombor Perserahan Gadaian, tertakluk kepada kriteria yang telah ditetapkan.
Pembiayaan Jenis 7 Pengeluaran wang pembiayaan hingga 100% berdasarkan Nombor Perserahan Gadaian, tertakluk kepada kriteria yang telah ditetapkan.

Dengan pemahaman yang mendalam mengenai kriteria pengeluaran wang pembiayaan mengikut jenis pembiayaan, semua pihak yang terlibat dalam transaksi hartanah akan dapat menjalankan proses tersebut dengan lebih lancar dan berkesan. Oleh itu, adalah penting untuk terus mempelajari dan memahami setiap aspek yang terlibat dalam proses ini.

r architecture P 0tnQ8hb70 unsplashr architecture P 0tnQ8hb70 unsplash

r architecture P 0tnQ8hb70 unsplash

4. Tatacara Pengeluaran Wang Pembiayaan

Dalam bahagian ini, kita akan membincangkan tatacara pengeluaran wang pembiayaan yang melibatkan proses dan langkah-langkah yang perlu diikuti untuk memastikan pengeluaran dana kewangan berlaku dengan lancar dan efisien.

Proses Pengeluaran Wang Pembiayaan

Proses pengeluaran wang pembiayaan adalah langkah-langkah yang perlu dilalui untuk memastikan dana kewangan disalurkan kepada pihak yang memerlukan dengan tepat dan berkesan. Berikut adalah langkah-langkah yang terlibat dalam proses ini:

 1. Permohonan: Pihak yang memerlukan pembiayaan perlu membuat permohonan kepada pemberi biaya, seperti institusi kewangan atau pemaju hartanah.
 2. Penilaian: Pemberi biaya akan menilai permohonan yang diterima untuk memastikan kesesuaian dan kelayakan pemohon.
 3. Kelulusan: Selepas penilaian, pemberi biaya akan membuat keputusan mengenai kelulusan pembiayaan dan jumlah yang akan diberikan.
 4. Pengeluaran: Setelah kelulusan diberikan, wang pembiayaan akan dikeluarkan kepada pihak yang memerlukan mengikut tatacara yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah Pengeluaran Wang Pembiayaan Mengikut Jenis Pembiayaan

Langkah-langkah pengeluaran wang pembiayaan akan berbeza mengikut jenis pembiayaan yang diperlukan. Berikut adalah langkah-langkah yang biasa diikuti untuk setiap jenis pembiayaan:

Pembiayaan Jenis 1: Pengeluaran Wang Pembiayaan kepada Institusi Kewangan/Pemaju/Penjual/Peguam Pemegang Pertaruhan

 • Penerimaan Nombor Perserahan Gadaian atau Nombor Perserahan klausa wakil kuasa di Mahkamah.
 • Pengemukakan keputusan carian kebankrapan Jabatan Insolvensi Malaysia ke atas pihak yang terlibat.

Pembiayaan Jenis 2: Pengeluaran Wang Pembiayaan kepada Kontraktor/Peguam Pemegang Pertaruhan

 • Penerimaan Nombor Perserahan Gadaian atau Nombor Perserahan klausa wakil kuasa di Mahkamah.
 • Penyediaan laporan kemajuan binaan oleh JPPH.

Pembiayaan Jenis 3: Pengeluaran Wang Pembiayaan kepada Pemaju/Kontraktor/Peguam Pemegang Pertaruhan

 • Penerimaan Nombor Perserahan Gadaian atau Nombor Perserahan klausa wakil kuasa di Mahkamah.
 • Penyediaan tuntutan Bayaran Berperingkat dan Sijil Arkitek oleh pemaju atau kontraktor.

Pembiayaan Jenis 4: Pengeluaran Wang Pembiayaan kepada Institusi Kewangan/Penjual/Peguam Pemegang Pertaruhan

 • Penerimaan Nombor Perserahan Gadaian.
 • Pengemukakan keputusan carian kebankrapan Jabatan Insolvensi Malaysia ke atas pihak yang terlibat.

Jadual: Langkah-langkah Pengeluaran Wang Pembiayaan Mengikut Jenis Pembiayaan

Jenis Pembiayaan Langkah-langkah Pengeluaran
Pembiayaan Jenis 1 Penerimaan Nombor Perserahan Gadaian atau Nombor Perserahan klausa wakil kuasa di Mahkamah, serta pengemukakan keputusan carian kebankrapan Jabatan Insolvensi Malaysia.
Pembiayaan Jenis 2 Penerimaan Nombor Perserahan Gadaian atau Nombor Perserahan klausa wakil kuasa di Mahkamah, serta penyediaan laporan kemajuan binaan oleh JPPH.
Pembiayaan Jenis 3 Penerimaan Nombor Perserahan Gadaian atau Nombor Perserahan klausa wakil kuasa di Mahkamah, serta penyediaan tuntutan Bayaran Berperingkat dan Sijil Arkitek oleh pemaju atau kontraktor.
Pembiayaan Jenis 4 Penerimaan Nombor Perserahan Gadaian, serta pengemukakan keputusan carian kebankrapan Jabatan Insolvensi Malaysia.

Dengan memahami langkah-langkah pengeluaran wang pembiayaan mengikut jenis pembiayaan, semua pihak yang terlibat dalam transaksi hartanah akan dapat menjalankan proses tersebut dengan lebih lancar dan berkesan. Oleh itu, adalah penting untuk terus mempelajari dan memahami setiap aspek yang terlibat dalam proses ini.


Panduan Pengeluaran Wang Pembiayaan Hartanah: Prosedur dan Kriteria Terperinci | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 6Panduan Pengeluaran Wang Pembiayaan Hartanah: Prosedur dan Kriteria Terperinci | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 7

5. Pengeluaran Wang Pembiayaan yang Melibatkan Wang Beza

Dalam bahagian ini, kita akan meneroka proses pengeluaran wang pembiayaan yang melibatkan wang beza, serta langkah-langkah yang perlu diambil bagi memastikan urusan ini berjalan dengan lancar.

Proses Pengeluaran Wang Pembiayaan dengan Wang Beza

Proses pengeluaran wang pembiayaan yang melibatkan wang beza adalah penting bagi memastikan keperluan tambahan atau perubahan diurus dengan betul. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil dalam proses ini:

 1. Penyelarasan: Pihak yang memerlukan pembiayaan perlu menyelaraskan jumlah wang beza yang diperlukan dan memastikan keperluan tersebut diberi perhatian sewajarnya.
 2. Penilaian Semula: Pemberi biaya akan menilai semula permohonan dan membuat keputusan mengenai kelulusan wang beza berdasarkan kelayakan dan keperluan tambahan yang diserahkan.
 3. Kelulusan Tambahan: Selepas penilaian, pemberi biaya akan memberikan kelulusan tambahan bagi wang beza yang dimohon, jika berkenaan.
 4. Pengeluaran: Wang beza akan dikeluarkan mengikut tatacara yang ditetapkan setelah kelulusan diberikan.
See also  Reka Bentuk Rumah Menarik: Panduan untuk Pencahayaan Dalaman, Warna Dinding, dan Dekorasi Elegan dalam Gaya Minimalis | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Langkah-langkah Pengeluaran Wang Pembiayaan Mengikut Wang Beza

Langkah-langkah untuk pengeluaran wang pembiayaan yang melibatkan wang beza akan berbeza berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh pihak pemberi biaya. Berikut adalah langkah-langkah yang biasanya diambil:

1. Penyelesaian Wang Beza oleh Pelanggan

 • Pelanggan perlu menyelesaikan jumlah wang beza yang diminta sebelum pengeluaran wang pembiayaan dilakukan.

2. Pengeluaran Secara Sekali Gus atau Berperingkat

 • Pengeluaran wang pembiayaan mungkin dilakukan secara sekali gus jika keperluan tambahan adalah mendesak atau diperlukan segera. Namun, bagi keperluan yang tidak segera, pengeluaran mungkin dilakukan secara berperingkat.

3. Pengeluaran Selepas Pemegang Gadaian Kedua

 • Pengeluaran wang pembiayaan yang melibatkan wang beza mungkin juga tertakluk kepada pengeluaran wang oleh pemegang gadaian kedua. Langkah ini perlu diikuti sebelum wang beza boleh dikeluarkan.

Jadual: Langkah-langkah Pengeluaran Wang Pembiayaan Mengikut Wang Beza

Langkah Keterangan
1 Penyelesaian jumlah wang beza oleh pelanggan sebelum pengeluaran.
2 Pengeluaran wang pembiayaan secara sekali gus atau berperingkat berdasarkan keperluan dan kelulusan yang diberikan.
3 Pengeluaran wang pembiayaan selepas pemegang gadaian kedua membuat pengeluaran wang keseluruhan.

Dengan memahami proses pengeluaran wang pembiayaan yang melibatkan wang beza, semua pihak yang terlibat akan dapat menjalankan urusan ini dengan lebih lancar dan efisien. Oleh itu, adalah penting untuk memastikan bahawa semua langkah yang diperlukan diikuti dengan teliti.

r architecture slpIkPF5BmI unsplash scaledr architecture slpIkPF5BmI unsplash scaled

r architecture slpIkPF5BmI unsplash scaled

6. Penyelesaian Wang Pembiayaan

Dalam bahagian ini, kita akan membincangkan tentang proses penyelesaian wang pembiayaan, termasuk perkara yang perlu diambil kira dan langkah-langkah yang perlu diikuti untuk menamatkan transaksi dengan berkesan.

Perkara-perkara Penting dalam Penyelesaian Wang Pembiayaan

Sebelum menyelesaikan wang pembiayaan, terdapat beberapa perkara penting yang perlu diberi perhatian. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diambil kira:

 1. Pengesahan Dokumen: Pastikan semua dokumen berkaitan transaksi dibaca dan difahami dengan jelas sebelum menandatanganinya. Ini termasuk dokumen perjanjian pinjaman, perjanjian jual beli, dan sebagainya.
 2. Pembayaran Balik: Pastikan segala bayaran balik pembiayaan telah diatur dan dipastikan agar tidak ada tunggakan atau masalah kewangan selepas penyelesaian.
 3. Pelupusan Gadaian: Sekiranya transaksi melibatkan gadaian, pastikan proses pelupusan gadaian telah diselesaikan dengan betul dan bahawa hak milik telah diserah kepada pemilik baru.
 4. Pemeriksaan Akhir: Sebelum menyelesaikan transaksi, lakukan pemeriksaan akhir terhadap hartanah untuk memastikan tiada masalah yang tidak dijangka.

Langkah-langkah dalam Penyelesaian Wang Pembiayaan

Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti dalam proses penyelesaian wang pembiayaan:

1. Pengesahan Dokumen

 • Pastikan semua dokumen telah disemak dan difahami dengan jelas sebelum menandatanganinya.
 • Jika ada sebarang ketidakfahaman, pastikan untuk mendapatkan penjelasan daripada pegawai yang bertanggungjawab.

2. Pembayaran Balik

 • Pastikan semua bayaran balik telah diatur dan diselaraskan sebelum tarikh penyelesaian.
 • Jangan lupa untuk mengambil kira faedah, caj lewat bayar, dan sebagainya.

3. Pelupusan Gadaian (Jika Berkenaan)

 • Sekiranya transaksi melibatkan gadaian, pastikan proses pelupusan gadaian telah dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan.

4. Pemeriksaan Akhir

 • Sebelum menyelesaikan transaksi, lakukan pemeriksaan akhir terhadap hartanah untuk memastikan segala keadaan dalam keadaan baik.

Jadual: Langkah-langkah dalam Penyelesaian Wang Pembiayaan

Langkah Keterangan
1 Pengesahan dokumen sebelum menandatanganinya.
2 Pembayaran balik pembiayaan dan penyelesaian jumlah yang diperlukan.
3 Pelupusan gadaian jika transaksi melibatkan gadaian.
4 Pemeriksaan akhir hartanah sebelum menyelesaikan transaksi.

Dengan mematuhi langkah-langkah dalam penyelesaian wang pembiayaan, proses transaksi hartanah akan berjalan dengan lancar dan tanpa sebarang masalah yang tidak diingini. Ini memberikan kepastian kepada semua pihak yang terlibat dalam urusan tersebut.


Panduan Pengeluaran Wang Pembiayaan Hartanah: Prosedur dan Kriteria Terperinci | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 8Panduan Pengeluaran Wang Pembiayaan Hartanah: Prosedur dan Kriteria Terperinci | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 9

7. Pengeluaran Wang Pembiayaan Mengikut Jenis Pembiayaan

Dalam bahagian ini, kita akan mengkaji secara terperinci mengenai pengeluaran wang pembiayaan mengikut jenis pembiayaan yang berbeza. Setiap jenis pembiayaan mempunyai proses dan kriteria yang tersendiri, dan pemahaman yang mendalam mengenai ini adalah penting bagi semua pihak yang terlibat.

Pembiayaan Jenis 1

Pembiayaan Jenis 1 adalah antara jenis pembiayaan yang terdapat dalam proses transaksi hartanah. Berikut adalah pengeluaran wang pembiayaan mengikut kriteria yang ditetapkan:

 • Kriteria Pengeluaran: Wang pembiayaan akan dikeluarkan sehingga 100% kepada institusi kewangan, pemaju, penjual, atau peguam pemegang pertaruhan berdasarkan nombor perserahan gadaian atau nombor perserahan klausa wakil kuasa di mahkamah tertentu.

Pembiayaan Jenis 2

Pembiayaan Jenis 2 melibatkan pengeluaran wang pembiayaan secara berperingkat kepada kontraktor, peguam pemegang pertaruhan, atau pemegang gadaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Berikut adalah butiran lanjut mengenai proses ini:

 • Kriteria Pengeluaran: Pengeluaran wang pembiayaan akan dikeluarkan secara berperingkat sehingga 100% kepada kontraktor, peguam pemegang pertaruhan, atau pemegang gadaian tertentu berdasarkan nombor perserahan gadaian atau nombor perserahan klausa wakil kuasa di mahkamah yang dinyatakan.

Pembiayaan Jenis 3

Pembiayaan Jenis 3 adalah salah satu jenis pembiayaan yang memerlukan proses pengeluaran wang pembiayaan kepada pemaju, kontraktor, atau peguam pemegang pertaruhan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Berikut adalah perincian lanjut mengenai proses ini:

 • Kriteria Pengeluaran: Wang pembiayaan akan dikeluarkan sehingga 100% kepada pemaju, kontraktor, atau peguam pemegang pertaruhan berdasarkan nombor perserahan gadaian atau nombor perserahan klausa wakil kuasa di mahkamah tertentu.

Jadual: Pengeluaran Wang Pembiayaan Mengikut Jenis Pembiayaan

Jenis Pembiayaan Kriteria Pengeluaran
Jenis 1 Dikeluarkan kepada institusi kewangan, pemaju, penjual, atau peguam pemegang pertaruhan tertentu.
Jenis 2 Dikeluarkan kepada kontraktor, peguam pemegang pertaruhan, atau pemegang gadaian berdasarkan kriteria.
Jenis 3 Dikeluarkan kepada pemaju, kontraktor, atau peguam pemegang pertaruhan berdasarkan kriteria.

Dengan memahami perbezaan dan kriteria untuk setiap jenis pembiayaan, pelanggan akan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menjalankan transaksi dengan lebih lancar. Ini memastikan bahawa proses pengeluaran wang pembiayaan berjalan dengan lancar dan berkesan.

r architecture QMo jtdyAQU unsplashr architecture QMo jtdyAQU unsplash

r architecture QMo jtdyAQU unsplash

8. Pengeluaran Wang Pembiayaan yang Melibatkan Wang Beza

Dalam bahagian ini, kita akan mengupas secara terperinci mengenai pengeluaran wang pembiayaan yang melibatkan wang beza. Proses ini melibatkan penyelesaian sejumlah wang tambahan yang mungkin diperlukan untuk menyelesaikan transaksi hartanah dengan berkesan.

Perkara-perkara Penting dalam Pengeluaran Wang Pembiayaan yang Melibatkan Wang Beza

Sebelum memulakan proses pengeluaran wang pembiayaan yang melibatkan wang beza, terdapat beberapa perkara penting yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diambil kira:

 1. Penilaian Kos: Pastikan kos tambahan yang diperlukan telah dinilai dengan betul untuk memastikan jumlah yang mencukupi disediakan.
 2. Penyelesaian Wang Tambahan: Semak dan pastikan wang tambahan yang diperlukan telah disediakan sebelum memulakan proses pengeluaran.
 3. Pengesahan Dokumen: Pastikan semua dokumen yang berkaitan dengan wang beza telah disemak dengan teliti sebelum menandatanganinya.

Langkah-langkah dalam Pengeluaran Wang Pembiayaan yang Melibatkan Wang Beza

Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti dalam proses pengeluaran wang pembiayaan yang melibatkan wang beza:

1. Penilaian Kos

 • Lakukan penilaian kos tambahan yang diperlukan dengan teliti untuk memastikan jumlah yang mencukupi disediakan.

2. Penyelesaian Wang Tambahan

 • Pastikan wang tambahan yang diperlukan telah disediakan sebelum memulakan proses pengeluaran.

3. Pengesahan Dokumen

 • Semak dan pastikan semua dokumen yang berkaitan telah disemak dengan teliti sebelum menandatanganinya.

Jadual: Langkah-langkah dalam Pengeluaran Wang Pembiayaan yang Melibatkan Wang Beza

Langkah Keterangan
1 Lakukan penilaian kos tambahan yang diperlukan.
2 Pastikan wang tambahan telah disediakan.
3 Semak dan pastikan dokumen berkaitan telah disemak.

Dengan mematuhi langkah-langkah di atas, proses pengeluaran wang pembiayaan yang melibatkan wang beza dapat dilakukan dengan lancar dan berkesan. Ini memastikan bahawa transaksi hartanah dapat diselesaikan dengan berjaya tanpa sebarang masalah yang tidak diingini.

Source link