Infotainment

Suri Rumah Burnout Akibat Uruskan Rumahtangga, Sampai Upah Orang Untuk Jadi Kawan Berbual

Suri Rumah Burnout Akibat Uruskan Rumahtangga, Sampai Upah Orang Untuk Jadi Kawan Berbual
Suri Rumah Burnout Akibat Uruskan Rumahtangga, Sampai Upah Orang Untuk Jadi Kawan Berbual 3

Soalan

Saya ingin tahu, wujudkah dalil atau nas yang menyatakan seorang syarifah memang tidak boleh berkahwin dengan bukan syed?

Jawapan

Waalaikumussalam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur diucapkan kepada Allah SWT, selawat dan salam kami panjatkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada ahli keluarga Baginda, para sahabat, serta golongan yang mengikuti jejak langkah Baginda Rasulullah SAW sehingga hari kiamat.

Asas Perkahwinan

Bolehkah ‘Syarifah’ Berkahwin Dengan Bukan ‘Syed’?Bolehkah ‘Syarifah’ Berkahwin Dengan Bukan ‘Syed’?

Perkahwinan merupakan perkara yang sangat dituntut dalam agama Islam. Ikatan pernikahan yang sah dianggap sebagai salah satu wasilah menjaga maqasid agama; hifz nasb dan hifz nasl. Nabi SAW menyeru kepada umat Islam untuk melangsungkan perkahwinan bagi sesiapa yang berkemampuan. Nabi SAW bersabda melalui hadis yang diriwayatkan Abdullah Ibn Masʿud RA,

مَن استطاع منكم الباءةَ فلْيتزوَّجْ فإنَّه أغضُّ للبصرِ وأحصَنُ للفَرْجِ ومَن لم يستطِعْ منكم الباءةَ فلْيصُمْ فإنَّه له وجاءٌ.

Maksudnya: Wahai para pemuda! Barang siapa daripada kalian yang berkemampuan, hendaklah dia berkahwin. Sesungguhnya pernikahan membantu untuk menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Sesiapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa. Sesungguhnya puasa itu perisai bagi dirinya.

Riwayat Abu Daud (2046)

Berbalik kepada persoalan di atas, terdapat beberapa perkara yang perlu diteliti dan diperhalusi, antaranya:

Pertama: Siapakah golongan ‘syed’ dan ‘syarifah’?

Gelaran ‘syed’ dan ‘syarifah’ diberikan kepada mereka yang berketurunan Nabi Muhammad SAW atau disebut sebagai Ahlul Bait. Definisi Ahlul Bait menurut pandangan Ahli Sunnah merangkumi isteri-isteri Rasulullah, anak menantunya, serta kaum kerabatnya daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Barang siapa yang mempunyai bukti bahawa susur galur keturunannya sampai kepada Rasulullah SAW melalui jalur-jalur di atas, maka mereka berhak dianggap sebagai ahlul bait walaupun nama mereka tidak mempunyai gelaran ‘syed’ mahupun ‘syarifah’. Boleh rujuk artikel kami AL-KAFI #1613: SIAPAKAH GOLONGAN AHLUL BAIT MENURUT AHLI SUNNAH WAL JAMAAH?

Kedua: Perbahasan ulama’ berkaitan perkahwinan syarifah dengan selain syed.

Umumnya, suatu perkahwinan akan dianggap sah jika kesemua pihak yang terlibat menepati rukun dan syarat sahnya. Rukun perkahwinan yang lima iaitu suami, isteri, saksi, wali dan akad. Manakala berkaitan syarat asas bagi pemilihan pasangan lelaki, Syariah menetapkan mestilah beragama islam dan bukan dalam kalangan mahram.

(Lihat: Fiqh al-Manhaji, 4/60)

Namun, melihat kepada realiti masyarakat arab ketika dahulu yang melihat ‘sama taraf’ dalam perkahwinan merupakan salah satu elemen penting bagi melindungi aib keluarga, ulama Syariah meletakkan satu kriteria lain iaitu sekufu (al-Kafaah).

Abu Bakar al-Dimyathi Rhm. (wafat 1310H) daripada kalangan ulama’ kontemporari mazhab Syafie menyebut bahawa al-Kafaah atau al-Kufu’ menurut Syarak ialah sesuatu ketetapan yang mana jika tidak dipenuhi akan menyebabkan keaiban kepada keluarga. Garis panduan yang diletakkan bagi mengelakkan keluarga diaibkan adalah memastikan kedua-dua bakal pengantin lelaki dan perempuan sekufu dalam segenap aspek melainkan aspek kecacatan.

(Lihat: I’anah al-Thalibin, 3/377)

Bertitik tolak daripada objektif ‘sekufu’ yang ingin dicapai, ulama berbeza pandangan menjadikan ‘sekufu’ sebagai syarat perkahwinan kepada dua pandangan:

1) Sekufu bukan sebahagian daripada syarat pernikahan. Pernikahan tetap sah walaupun tidak sama taraf. Pandangan ini menjadi pegangan mazhab Maliki.

(Lihat: al-Mudauwanah, 2/107)

2) Jumhur ulama pula menyebut sekufu sebahagian daripada syarat pernikahan hanya mereka berbeza sama ada tergolong di bawah kategori syarat sah ataupun syarat lazim. Perbezaannya;

a- Syarat sah jika tidak dipenuhi maka tidak sah suatu perkahwinan sejak dari awal akad. Pandangan ini dipegang oleh mazhab Hanafi melalui riwayat Hasan dan satu riwayat daripada Imam Ahmad.

(Lihat: al-Bahru al-Raiq, 3/117)

b- Syarat lazim pula merupakan syarat yang perlu dipenuhi bagi meneruskan sesebuah perkahwinan sedia ada kerana jika wali atau pengantin perempuan tidak merasakan ‘sekufu’ dengan suaminya, maka wali mempunyai hak untuk membubarkan perkahwinan tersebut. Pandangan ini merupakan pandangan jumhur ulama.

(Lihat: Atsna al-Mathalib, 3/139)

Seterusnya, berdasarkan soalan di atas, kami akan memfokuskan perbahasan sekufu dari sudut keturunan atau disebut sebagai al-kafāah al-nasabiyyah.

Jumhur ulama menganggap ‘keturunan’ merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan status setaraf antara kedua-dua bakal pengantin melainkan mazhab Hanafi yang meletakkan sekufu hanya dari sudut agama dan terpelihara daripada kecacatan fizikal dan mental sahaja.

(Lihat: al-Syarḥ al-Kabir, 2/249)

Hujah yang Menyokong

Dalil Jumhur bersumberkan hadis nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan ʿAbdullah Ibn ʿUmar RA,

قُريشٌ بعضُهم أكْفاءٌ لبعضٍ بطنٌ ببطنٍ والعربُ بعضُهم أكْفاءٌ لبعضٍ قبيلةٌ بقبيلَةٍ والموالي بعضُهمْ أكْفاءٌ لبعضٍ رَجلٌ برجُلٍ

Maksudnya: Kaum Quraisy sekufu antara satu sama lain. Manakala kaum arab tidak kira dari mana kabilah sekalipun adalah sekufu antara satu sama lain. Begitu juga sesama hamba, mereka sekufu antara satu sama lain.

Nashbu al-Rayah (3/197)

Selain itu, Imam al-Ramli (wafat 1004H) dalam kitabnya Nihayah al-Muhtaj (6/257) memberi komentar bahawa kaum Arab sangat berbangga dengan keturunan mereka sehingga sesiapa yang ibu bapanya bukan daripada keturunan arab atau hanya salah satu sahaja yang berbangsa arab, maka mereka dianggap tidak sekufu dengan mereka yang berketurunan tulen daripada arab.

See also  Tip Tanam Bendi Dalam Polibeg, Pokok Rendah, Sudah Berbuah

Keistimewaan dan ketinggian martabat kaum Quraisy seperti dinukilkan dalam kitab di atas bersandarkan sebuah hadis lain yang diriwayatkan Watsilah Ibn al-Asqa’ RA bahawa dia mendengar baginda SAW bersabda,

إنَّ اللهَ اصطفى كِنانةَ مِن ولَدِ إسماعيلَ واصطفى قُريشًا مِن كِنانةَ واصطفى بني هاشمٍ مِن قُريشٍ واصطفاني مِن بني هاشمٍ

Maksudnya: Sesungguhnya Allah memilih dan memuliakan Kinanah (kabilah arab yang diketuai oleh Kinanah Ibn Khuzaimah) melebihi anak-anak Nabi Ismail AS (kabilah-kabilah arab yang lain). Dan Allah memuliakan kaum Quraisy melebihi Kinanah. Seterusnya, memuliakan Bani Hashim melebihi kaum Quraisy dan akhirnya Allah memilih dan memuliakan diriku (Nabi Muhammad SAW) berbanding Bani Hashim.

Riwayat Muslim (2276)

Syeikh Ba’alawi (wafat 1320H) membahagikan sekufu dalam aspek keturunan kepada empat darjat secara turutan menaik; Kaum arab, kaum Quraisy, Bani Hashim dan Bani Muttalib, dan darjat tertinggi merupakan anak-anak keturunan Fatimah RA melalui Hasan dan Husain R.anhuma. Tiada sesiapa yang menyamai darjat Fatimah RA dan keturunannya melihat kepada keistimewaan kedudukan mereka yang bersambung nasab secara terus kepada Rasulullah SAW.

(Lihat: Bughyah al-Mustarsyidin, m/s 259)

Dalil-dalil di atas menjadi sandaran jumhur fuqaha’ menunjukkan kesamarataan keturunan menjadi perkara penting yang mesti ditekankan sebelum memilih pasangan.

Bahkan sebahagian ulama dalam mazhab Syafie khususnya dalam kalangan ulama ‘Alawiyyin melarang secara mutlak perkahwinan di antara syarifah dengan selainnya sehingga pelakunya dianggap melakukan maksiat. Hanya dibenarkan dalam keadaan darurat semata-mata seperti menghalang daripada terjatuh ke kancah zina dan mafsadah-mafsadah lain.

(Lihat: al-Ijabah al-Ghaliah, m/s 111-112)

Hujah yang menolak

Perkara ini ditentang oleh ulama yang lain melihat kepada beberapa sudut:

Pertamanya, dalil yang digunakan jumhur fuqaha kebanyakannya status dhaif (lemah) bahkan sampai ke tahap palsu. Contohnya, hadis Abdullah Ibn Umar RA di atas dihukum ulama hadis seperti Abu Hatim Rhm. sebagai palsu yang tiada asalnya. Ibn Abdul Barr Rhm. juga menyebut hadis tersebut munkar dan palsu.

(Lihat: Bulugh al-Maram, 297)

Keduanya, walaupun sebahagian dalilnya sahih namun penghujahan tidak menepati konteks hadis tersebut bahkan bercanggah dengan nas-nas lain khususnya amalan Nabi Muhammad SAW. Perkara ini jelas terbukti apabila Nabi mengahwinkan sahabat dan kaum kerabat Baginda tanpa mengambil kira darjat dan keturunan.

Antaranya, nabi mengahwinkan Zainab Binti Jahsy R.anha (sepupu) daripada kerabat Bani Asad (kabilah Quraisy) dengan hambanya, Zaid Bin Harithah RA.

(Lihat: al-Ishabah Ibn hajar, 8/153)

Selain itu, nabi memberi arahan kepada Fatimah Binti Qais R.anha daripada Bani Fihri (Kabilah Quraisy) agar mengahwini Usamah Bin Zaid RA (hamba Rasulullah SAW)

Riwayat Muslim (1480)

Begitu juga Rasulullah sendiri mengahwinkan Uthman RA dengan dua anak perempuannya, Ruqayyah dan Umi Kalthum R.anhuma sedangkan Uthman RA datang daripada kabilah Bani Umawi yang mana kedudukan keturunannya lebih rendah daripada keturunan anak-anak perempuan Nabi Muhammad SAW yang lahir dari leluhur Bani Hasyim.

(Lihat: al-Ishabah, 4/377)

Tarjih

Berdasarkan huraian dan keterangan di atas, kami berpandangan bahawa pandangan yang tidak mensyaratkan sekufu dalam aspek keturunan lebih tepat bersandarkan dalil-dalil umum daripada al-quran dan pengamalan Nabi SAW sendiri yang menunjukkan bahawa tidaklah seseorang itu lebih mulia daripada yang lain melainkan tingkatan takwa.

al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya, Fathul Bari (9/133) sendiri memberi komentar bahawa hadis-hadis yang mensyaratkan sekufu dalam aspek keturunan kesemuanya tidak sahih.

Namun begitu, melihat kepada isu ini dengan lebih menyeluruh, adalah suatu yang difahami bahawa aspek keturunan kadangkala perlu diberi perhatian bagi mengekalkan kestabilan rumah tangga selain daripada menjamin kegembiraan kehidupan suami isteri seharian di samping mengelakkan pandangan serong masyarakat terutamanya saudara-mara terhadap kedua mempelai dan keluarganya dek perkahwinan yang tidak sama taraf kedudukan dan kemuliaan susur galur keturunan.

Walau bagaimanapun, faktor ini hanya boleh dijadikan sebagai faktor pelengkap sahaja, bukanlah syarat sah sesebuah perkahwinan apatah lagi jika pengantin perempuan dan walinya sendiri sudah redha dengan kehadiran bakal pengantin yang bukan berketurunan ‘syed’.

Nasihat dan syor

Syariah memberikan beberapa panduan berkaitan kriteria pemilihan pasangan yang sewajarnya diikuti bagi menjadikan suatu perkahwinan berada dalam kedudukan yang terbaik. Antara hadis yang menjadi rujukan utama sepertimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA,

تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأرْبَعٍ: لِمالِها ولِحَسَبِها وجَمالِها ولِدِينِها، فاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَداكَ

Maksudnya: Wanita dinikahi kerana empat perkara; harta, kemuliaan keturunan, kecantikan dan agama. Namun begitu, carilah yang baik akhlaknya nescaya kau akan beruntung.

Riwayat al-Bukhari (5090)

Hadis lain yang lebih spesifik menyifatkan bahawa kriteria utama bagi pemilihan pasangan untuk anak perempuan kita ialah agama dan akhlak yang baik. Abu Hurairah RA meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Maksudnya: Apabila datang kepada kamu (golongan wali) mereka yang kamu redha akan akhlak dan agamanya maka kahwinkanlah dia (dengan anak-anak perempuan kamu). Sekiranya kamu tidak melakukannya, nescaya akan terjadi fitnah di atas muka bumi dan juga kerosakan yang besar.

See also  “Bila Dah Kahwin, Lain Orang Lain Dugaannya” – Nabila Razali

Riwayat Ibn Majah (1967)

Hadis-hadis di atas menerangkan bahawa sebenar-benar kayu ukur kejayaan sesebuah rumah tangga adalah memilih pasangan yang mempunyai akhlak dan budi pekerti yang mulia kerana perkara tersebut menjadi tunjang utama keharmonian rumah tangga. Akhlak yang baik memberi jaminan kebahagiaan rumah tangga berbanding kecantikan, kekayaan mahupun keturunan.

Wallahua’lam.

Kredit sumber : Muftiwp.gov.my

Suri Rumah Burnout Akibat Uruskan Rumahtangga, Sampai Upah Orang Untuk Jadi Kawan Berbual 3
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
rumah ibs
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor
rumah banglo

Source

Kontraktor Bina Rumah IBS

LPPSA Kelayakan Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Rumah Kontena Pinjaman LPPSA Rumah Pasang Siap Kontena Murah Rumah Kabin Buat Rumah Atas Tanah Sendiri Pinjamana Perumahan Kerajaan Loan LPPSA Untuk Beli Rumah Kelayakan LPPSA Rumah Kontena Pasang Siap Rumah Pasang Siap Malaysia Rumah IBS Malaysia Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Selangor LPPSA Loan Kontraktor Rumah Kontraktor Rumah IBS Kontraktor Rumah IBS Di Selangor Kontraktor Bina Rumah di Batang Kali‎ Kontraktor Bina Rumah di Klang‎ Kontraktor Bina Rumah di 16 Sierra, Puchong Kontraktor Bina Rumah di Ampang Jaya Kontraktor Bina Rumah di Ara Damansara Kontraktor Bina Rumah di Balakong Kontraktor Bina Rumah di Bandar Baru Bangi Kontraktor Bina Rumah di Bandar Baru Klang Kontraktor Bina Rumah di Bandar Baru Selayang Kontraktor Bina Rumah di Bandar Botanic Kontraktor Bina Rumah di Bandar Bukit Puchong 1, Puchong Kontraktor Bina Rumah di Bandar Bukit Puchong 2, Puchong Kontraktor Bina Rumah di Bandar Bukit Puchong, Puchong Kontraktor Bina Rumah di Bandar Bukit Tinggi Kontraktor Bina Rumah di Bandar Country Homes Kontraktor Bina Rumah di Bandar D’Alpinia, Puchong Kontraktor Bina Rumah di Bandar Kinrara BK 1 Sehingga 6, Puchong Kontraktor Bina Rumah di Bandar Mahkota Cheras Kontraktor Bina Rumah di Bandar Nusa Rhu Kontraktor Bina Rumah di Bandar Puchong Utama, Puchong Kontraktor Bina Rumah di Bandar Puteri Puchong, Puchong Kontraktor Bina Rumah di Bandar Putra Permai Kontraktor Bina Rumah di Bandar Rasa Kontraktor Bina Rumah di Bandar Rinching Kontraktor Bina Rumah di Bandar Saujana Utama Kontraktor Bina Rumah di Bandar Seri Putra Kontraktor Bina Rumah di Bandar Sungai Buaya Kontraktor Bina Rumah di Bandar Sungai Long Kontraktor Bina Rumah di Bandar Sunway Semenyih Kontraktor Bina Rumah di Bandar Tasik Kesuma Kontraktor Bina Rumah di Bandar Teknologi Kajang Kontraktor Bina Rumah di Bandar Teluk Datok Kontraktor Bina Rumah di Bandar UtamaKontraktor Bina Rumah di Banting Kontraktor Bina Rumah di Batang Kali Kontraktor Bina Rumah di Batu 9 Cheras Kontraktor Bina Rumah di Batu Arang Kontraktor Bina Rumah di Bernam Jaya Kontraktor Bina Rumah di Bukit Antarabangsa Kontraktor Bina Rumah di Bukit Beruntung Kontraktor Bina Rumah di Bukit Gasing Kontraktor Bina Rumah di Bukit Komanwel Kontraktor Bina Rumah di Bukit Lanjan Kontraktor Bina Rumah di Bukit Raja Kontraktor Bina Rumah di Bukit RimauKontraktor Bina Rumah di Bukit Sentosa Kontraktor Bina Rumah di Bukit Tagar Kontraktor Bina Rumah di Bukit Tampoi Kontraktor Bina Rumah di Country Heights Kontraktor Bina Rumah di Damansara Damai Kontraktor Bina Rumah di Damansara Intan Kontraktor Bina Rumah di Damansara Jaya Kontraktor Bina Rumah di Damansara Perdana Kontraktor Bina Rumah di Damansara Utama Kontraktor Bina Rumah di Denai Alam Kontraktor Bina Rumah di Dengkil Kontraktor Bina Rumah di Dusun Tua Kontraktor Bina Rumah di Gombak SetiaKontraktor Bina Rumah di I-City Kontraktor Bina Rumah di Kajang Kontraktor Bina Rumah di Kalumpang Kontraktor Bina Rumah di Kampung Jenderam Hilir Kontraktor Bina Rumah di Kampung Kubu Gajah Dalam Kontraktor Bina Rumah di Kelana Jaya Kontraktor Bina Rumah di Kinrara Kontraktor Bina Rumah di Klang Kontraktor Bina Rumah di Kota Damansara Kontraktor Bina Rumah di Kuala Kubu Bharu Kontraktor Bina Rumah di Kuang Kontraktor Bina Rumah di Kwasa Damansara Kontraktor Bina Rumah di Lembah Beringin Kontraktor Bina Rumah di Mutiara Damansara Kontraktor Bina Rumah di Pandan Indah Kontraktor Bina Rumah di Pelabuhan Klang Kontraktor Bina Rumah di Pinggiran Cyberjaya Kontraktor Bina Rumah di Puchong, Selangor Kontraktor Bina Rumah di Bandar Puteri Bangi Kontraktor Bina Rumah di Rawang, Selangor Kontraktor Bina Rumah di Sungai Rinching Kontraktor Bina Rumah di Sabak, Selangor Kontraktor Bina Rumah di Sekinchan Kontraktor Bina Rumah di Selayang Kontraktor Bina Rumah di Semenyih Kontraktor Bina Rumah di Serendah Kontraktor Bina Rumah di Seri Kembangan Kontraktor Bina Rumah di Subang Bestari Kontraktor Bina Rumah di Subang Jaya Kontraktor Bina Rumah di Taman Tasik Semenyih Kontraktor Bina Rumah di Tanjung Sepat Kontraktor Bina Rumah di Teluk Datok Kontraktor Bina Rumah di Teluk Panglima Garang Kontraktor Bina Rumah di Tropicana Kontraktor Bina Rumah di UEP Subang Jaya Kontraktor Bina Rumah di Ulu Yam Kontraktor Bina Rumah di Gombak Kontraktor Bina Rumah di Hulu Langat Kontraktor Bina Rumah di Hulu Selangor Kontraktor Bina Rumah di Kuala Langat Kontraktor Bina Rumah di Kuala Selangor Kontraktor Bina Rumah di Petaling Jaya Kontraktor Bina Rumah di Sabak Bernam Kontraktor Bina Rumah di Sepang Kontraktor Bina Rumah di Selangor Kontraktor Bina Rumah di Kuala Lumpur Kontraktor Bina Rumah di Shah Alam Kontraktor Bina Rumah di Kapar Kontraktor Bina Rumah di Meru Kontraktor Bina Rumah di Puncak Alam Kontraktor Rumah Bina Rumah Pinjaman LPPSA Pengeluaran Kwsp Spesifikasi Rumah Rumah IBS Pelan Rumah Rekabentuk Rumah Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Kontraktor Rumah Selangor Rumah Banglo Kos Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Syarat Bina Rumah Atas Tanah Sendiri LPPSA Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Kelantan Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Sarawak Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Kerajaan Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Sabah Pinjaman Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Kedah Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Kelantan Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Selangor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Kedah Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Johor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Terengganu Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Perak Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Sarawak Bina Rumah Atas Tanah Sendiri MelakaBina Rumah Atas Tanah Sendiri Negeri Sembilan Bantuan Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Kos Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Pinjaman Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Syarat Bina Rumah Atas Tanah Sendiri LPPSA Loan Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Permohonan Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Cara Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Skim Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 2021 Pakej Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Kelebihan Bina Rumah Atas Tanah SendiriBina Rumah Bawah 100k Kelantan Bina Rumah Sendiri Kos Bina Rumah 2022 Kos Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Kelantan Pengalaman Buat Loan Untuk Bina Rumah Bina Rumah Murah Kontraktor Bina Rumah Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Bina Rumah Bajet 50k Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Selangor Bina Rumah Sendiri Tanpa Kontraktor Bina Rumah Bajet 30k Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Kedah Bina Rumah Bajet 10k Bina Rumah Bajet 50k Selangor Bina Rumah SendiriBantuan Bina Rumah Atas Tanah SendiriKos Bina Rumah 2022Kos Bina Rumah 20×30 Pinjaman Bina Rumah Atas Tanah SendiriPengalaman Buat Loan Untuk Bina Rumah Kalkulator Bina Rumah Sendiri Pengeluaran Kwsp Untuk Bina Rumah Loan LPPSA Untuk Bina Rumah Kos Bina Rumah Bajet Kos Bina Rumah Kampung Bina Ayat Rumah Tangga Binatang Di Dinding Rumah Pinjaman LPPSA Beli Tanah Pinjaman LPPSA Ubahsuai Rumah Pinjaman LPPSA Beli Rumah Pinjaman LPPSA Bina Rumah Pinjaman LPPSA Untuk Beli Tanah Pinjaman LPPSA Untuk Bina Rumah Pinjaman LPPSA Beli Tanah Pertanian Pinjaman LPPSA Jenis 5 Pinjaman LPPSA Atau Bank Semak Baki Pinjaman LPPSA Semakan Baki Pinjaman LPPSA Semak Baki Pinjaman LPPSA Sms Jenis Pinjaman LPPSA Syarat Pinjaman LPPSA Kelayakan Pinjaman LPPSA Jadual Kelayakan Pinjaman LPPSA Tuntutan Pindah Rumah Pinjaman LPPSA Syarat Pinjaman LPPSA Bina Rumah Borang Tuntutan Pindah Rumah Pinjaman LPPSA Pinjaman Perumahan LPPSA Pinjaman Ubahsuai Rumah LPPSA Pinjaman Kedua LPPSA Pinjaman Kedua LPPSA Untuk Ubahsuai Rumah Pinjaman Perumahan LPPSA Vs Bank Pinjaman Bank Ke LPPSA Pinjaman Bersama LPPSA Pengiraan Kos Bina Rumah Sendiri Cara Jimat Buat Rumah Sendiri Bina Rumah Sendiri Tanpa Kontraktor Pengalaman Bina Rumah Sendiri Kos Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Sabah Pinjaman Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Kerajaan Kos Bina Rumah 20×30 Kos Bina Rumah Paling Murah 2022 Harga Upah Tukang Rumah 2022 Kos Bina Rumah Kampung Kos Bina Rumah Bajet Anggaran Kos Bina Rumah 3 Bilik Kos Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Kalkulator Bina Rumah Sendiri Rate Loan Rumah Kelayakan Loan Rumah Pinjaman Perumahan Public Bank Interest Bank Loan Rumah 2023 Interest Loan Rumah 2023 Berapa Lama Bank Proses Loan Rumah Cara Kira Interest Loan Rumah Bank Loan Rumah Terbaik Interest Bank Loan Rumah Public Bank Loan Rumah Affin Bank Loan Rumah Letter Offer Bank Loan Rumah Rhb Bank Loan Rumah Calculator Hong Leong Bank Loan Rumah Mbsb Bank Loan Rumah Rhb Bank Loan Rumah Cimb Bank Loan Rumah Agrobank Loan Rumah Bank Mana Senang Lulus Loan Rumah Bank Rakyat Loan Rumah Bank Islam Loan Rumah Bank Terbaik Untuk Loan Rumah Bank Call Untuk Pengesahan Loan Rumah Bank Muamalat Loan Rumah Bank Yang Mudah Lulus Loan Rumah Bank Akan Call Untuk Loan Rumah Bank Mbsb Loan Rumah Bank Islam Loan Rumah Contact Number LPPSA

See also  Isteri Kena Reda & Mudahkan Urusan Suami, Ini Pandangan Zarina Zainuddin Tentang Poligami

See also  'Workout Buddy', Penting Atau Tidak Bagi Senaman Lebih Efisien?